Επιμελητήριο Κυκλάδων: Tο προγράμμα “ΝΗΣΙδΑ” για τις ΜμΕ, οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Μεγάλος ο όγκος των ερωτημάτων που δέχεται το Επιμελητήριο Κυκλάδων, σχετικά με το πρόγραμμα  “ΝΗΣΙδΑ” που θα δημοσιευθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκειμένου να βοηθήσει  τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα βασικά σημεία αλλά και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ανακοινώθηκαν, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή στους ενδιαφερόμενους ώστε να προετοιμαστούν σωστά για την υποβολή των αιτήσεων:

 

Τι προβλέπει το πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”

 

Το πρόγραμμα“ΝΗΣΙδΑ”, συνολικού προυπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, αφορά την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19.

 

Το 50% του προγράμματος “ΝΗΣΙδΑ” θα δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, αφού δεσμευτικά από τους κανόνες του προγράμματος, αυτές θα έχουν διακριτό χώρο μέσα στο πρόγραμμα και δεν θα αναγκαστούν να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις άλλων κλάδων, απέναντι στις οποίες υστερούν λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων.

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2020, διάστημα μεγαλύτερο από άλλες Περιφέρειες της χώρας, λόγω νησιωτικότητας, ούτως ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους.

 

Ποιες κατηγορίες δικαιούχων αφορά

 

 Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10%)

 Β : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ (40%)

 Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ (50%)

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

 

Α. Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 •  Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία

 • Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της

επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000 €

 •  Σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο των 30.000 €, η αναλογούσα

δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000 €, ενώ σε περίπτωση που το 50%

των εξόδων είναι μικρότερο από 5.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση

 •  Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στο ότι αποδεκτές θα είναι μόνο οι αιτήσεις των

επιχειρήσεων που:

α) Έχουν υποβάλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης

β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης

 •  Σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωσητου Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

 

Β. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. (Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)
 1. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες εργασίας)
 1. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 € :

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν

σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

 1. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021
 2. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική
 3. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
 4. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης

 

Τι συνιστά το  Επιμελητήριο Κυκλάδων στις επιχειρήσεις μέλη του και στους λογιστές – συμβούλους τους :

 

α) να λάβουν υπόψη τους τα ήδη γνωστά σημεία της πρόσκλησης όπως έχουν ανακοινωθεί , προκειμένου να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες επιχειρήσεις είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμες στο πρόγραμμα βάσει των on-off κριτηρίων

β) να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου όταν δημοσιευθεί η πρόσκληση να ελέγξουν

 1. i) εάν οι επιχειρήσεις τους έχουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ, καθώς και
 2. ii) τα κριτήρια αξιολόγησης

γ) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών

δ) να λάβουν υπόψη τους ότι βάσει του προϋπολογισμού και του υψηλού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι δυνητικά επιλέξιμες σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σημαντικό ρόλο θα παίξει η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θα ανακοινωθούν και βέβαια το ύψος της βαθμολογίας που θα λάβει κάθε επιχείρηση, αφού η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο. Βάσει αυτών των δεδομένων, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ όπου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα είναιδυνατή η ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων