Π.Ν.Α.: Πρόσκληση για Υποβολή προτάσεων και χρηματοδότηση από το ΕΚΤ για την κατάρτιση ανέργων.

Tην υποβολή προτάσεων έργων, από Κλαδικούς φορείς, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Κοινωνικούς θεσμικούς εταίρους, κ.α. με σκοπό την απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποίηση ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ύψους 600.000,00 €, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση για την κατάρτηση και πιστοποίηση ανέργων.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η επικαιροποίηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων, και δεξιοτήτων ανέργων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ώστε να ενταχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας .

Οι ωφελούμενοι εκτιμάται ότι θα είναι  200 άτομα, 29 – 64 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Ποιοι είναι δικαιούχοι της πρόσκλησης

 

• Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι

• Κλαδικοί φορείς

• Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια

• Αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

 

Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων, αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, από τις 9 Νοεμβρίου  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προς ένταξη και χρηματοδότηση  στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δομή ή παράρτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

 

Στόχοι

 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

– Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων ανέργων

– Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα

 

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι οι ωφελούμενοι να προέρχονται ισόρροπα από τις περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δυνατότητα συμμετοχής κατοίκων διαφορετικών νησιών, καθώς και κατοίκων μικρών νησιών, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/