Τριετής διάρκειας συμβάσεις στο αντιπλημμυρικό σχέδιο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση των νησιών, προχωρά η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου με συμβάσεις τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς ρεμάτων.

Θα διατεθούν σε πρώτη φάση 2,5 εκ € για τη Νάξο, την Άνδρο και την Τήνο, ενώ θα ακολουθήσει το σύνολο των νησιών του Ν. Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά στη σύναψη συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση των νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων

Η απόφαση αυτή έχει στόχο την αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τρεις ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, συνολικού ύψους 2.500.567,45 €, για την αντιπλημμυρική προστασία της Άνδρου, της Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Τήνου.

 

1. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Άνδρου (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 800.000,00 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 3-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

 

 

2. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 899.999,66 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 5-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

 

 

3. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Τήνου (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 800.567,79 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

 

 

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι προσφοράς των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον κωδικό “Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κυκλάδων”.