Πρόσκληση για την χρηματοδότηση αλιέων μικρής κλίμακας

Το WWF Mediterranean και το BlueSeeds ανακοινώνουν την έναρξη της πρώτης πρόσκλησης για τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε αλιείς μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων» για την περιοχή των Κυκλάδων.

Στόχος των επιχορηγήσεων είναι να επιταχυνθεί η χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο.

Ποιους αφορά

Οι επιχορηγήσεις προορίζονται αποκλειστικά για αλιείς οι οποίοι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το ΕΤΘΑ.

Για να αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο ΕΤΘΑ, το WWF Mediterranean/BlueSeeds θα παράσχει στους αλιείς μικρής κλίμακας:

 

  • Αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στην αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβάλλουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) του ΕΤΘΑ.

 

  • Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης προς τις αρχές που διαχειρίζονται το ΕΠΑλΘ του ΕΤΘΑ.

Οι επιλέξιμοι αλιείς μικρής κλίμακας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ελλάδα, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιχορήγησης.

 

Πως θα υποβληθούν οι προτάσεις

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση applications@wwfmedpo.org, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης, έως τις 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ.

Οι κανόνες, τα κριτήρια και το έντυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στα ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, κροατικά και ελληνικά: https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launches-Call-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-the-Mediterranean.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – τηλ. 2281088834 – email: info@e-cyclades.gr