Επτά έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο

Επτά έργα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”. Τα έργα είναι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τα επτά (7) επενδυτικά σχέδια, ανήκουν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.Συνολικού προϋπολογισμού 2.863.696,81 ευρώ και συγχρηματοδοτούνται με δημόσια δαπάνη που προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ελληνικού δημοσίου.
Ποιος είναι ο σκοπός των έργων
Α. Η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία
Β.
1.Η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην
2.Η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
3.Η μεταφορά τεχνολογίας,
4. Η κοινωνική καινοτομία,
5.Η οικολογική καινοτομία,
6.Η εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
7.Η ενθάρρυνση της ζήτησης,
8. Η δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης
Γ.
1.Η στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες
2.Η διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Η λίστα των φορέων και επιχειρήσεων που εντάχθηκαν, έχει αναρτηθεί στον ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, http://www.pnai.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας https://pepna.gr.