Κονδύλια για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, Eυρωπαϊκή ΄Ενωση 2021-2027

 

Σε προσωρινή συμφωνία για τον καταμερισμό των κονδυλίων για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες από τις χώρες της ΕΕ για το 2021-2027 κατέληξαν οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης .

 

Για την διαχείριση της αλιείας των υδατοκαλλιεργειών και των αλιευτικών στόλων θα διατεθούν 5,3 δις ευρώ για την περιόδο 2021-2027, από τα 6,1 δις του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Θάλασσας,  Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Το  υπόλοιπο ποσό θα καλύψει μέτρα όπως επιστημονικές γνωμοδοτήσεις , ελέγχους, έρευνες αγοράς, θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια.

 

Το 15% των χρημάτων θα πρέπει να δαπανηθούν από τα κράτη μέλη για τον αποτελεσματικό έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας και της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας η οποία περιλαμβάνει την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και μη ελεγχόμενης αλιείας.

 

Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, οι δράσεις στο πλαίσιο του ταμείου θα συμβάλλουν στην επίτευξη του συνολικού στόχου του προϋπολογισμού για τη διάθεση του 30% των κονδυλίων στη δράση για το κλίμα.

 

Τι προβλέπει η συμφωνία

 

Αποζημιώσεις για τους αλιείς

 

  • Στήριξη των αλιέων για την απόσυρση ή τον παροπλισμό του σκάφους τους, εάν σταματήσουν οριστικά την δράση τους. Για να λάβουν αποζημείωση η αλιευτική ικανότητα θα διαγράφεται οριστικά από το μητρώο του αλιευτικού στόλου της ΕΕ και ο δικαιούχος δεν πρέπει να καταχωρήσει στο όνομα του κανένα αλιευτικό σκάφος για πέντε χρόνια από την λήψη της στήριξης.

 

  • Για προσωρινή παύση δραστηριότητας μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου.

 

Καλύπτονται ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και των νέων αλιέων

 

  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

 

  • Η πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή η μερική αγορά του (τουλάχιστον 33%) μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν ο αλιέας δεν είναι ηλικίας άνω των 40 ετών και έχει εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ή έχει αποκτήσει το αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα.

 

  • Οι αλιείς μπορούν να αγοράζουν μικρής κλίμακας παράκτια σκάφη (συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων) που είναι νηολογημένα επί τρία έτη ή σκάφη μήκους έως 24 μέτρων που έχουν νηολογηθεί για πέντε έτη.

 

  • Τα σκάφη μικρής κλίμακας μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του κινητήρα τους, εάν ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από τη σημερινή τους μηχανή.

 

Βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της ενεργειακής απόδοσης

 

Μπορεί να αυξηθεί η ολική χωρητικότητα σκάφους έως 24 μέτρων και άνω 10 ετών,  εάν αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση, όπως η ανακαίνιση των χώρων διαβίωσης και άλλων εγκαταστάσεων που χρειάζεται το πλήρωμα, η βελτίωση των συστημάτων πυρασφάλειας και πρόληψης πυρκαγιάς, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή η μείωση των εκπομπών CO2.

 

Άλλα βασικά μέτρα

 

  • Οι κινητήρες μπορούν να αντικατασταθούν ή να εκσυγχρονιστούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

 

  •  Για σκάφη μεταξύ 12 και 24 μέτρων και τουλάχιστον πέντε ετών, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερη ισχύ και πρέπει να εξασφαλίζει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%. Η αλιευτική ικανότητα που αποσύρθηκε λόγω αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κινητήρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

 

  • Έμφαση στις απόκεντρες περιοχές: τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για όλες τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους, για τις οποίες προβλέπονται ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού.

 

  • Μπορεί επίσης να χορηγείται στήριξη για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προκαλείται σημαντική διαταραχή των αγορών.

 

Ο εισηγητής Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Καταλήξαμε σε ισορροπημένη συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Το Ταμείο αυτό θα επιτρέπει στον στόλο της ΕΕ να αλιεύει και να εκμεταλλεύεται υδατοκαλλιέργειες καλύτερα, αντί να αλιεύει περισσότερο. Θα επιτρέψει στον κλάδο να επενδύει στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και σε περιβαλλοντικά αποδοτικούς κινητήρες και σκάφη. Θα διευκολύνει την εναλλαγή των γενεών, αποφεύγοντας παράλληλα την δημιουργία πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και την υπεραλίευση. Οι τομείς αυτοί και ολόκληρη η αλυσίδα οικονομικής αξιοποίησης της θάλασσας χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ στήριξη για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων».

 

Στα επόμενα βήματα  το  Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει  να εγκρίνουν τη συμφωνία. Οι διατάξεις του κανονισμού θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.