Κατάθεση αιτήσεων για απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Θήρας

Για την κατάθεση αιτήσεων για απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Θήρας έως τις 7 Απριλίου ενημερώνει με ανακοίνωση του ο Δήμος Θήρας.

 

Με την υπ’ αριθμ. 38609ΕΞ2023/10.03.2023  (ΦΕΚ 1432/B/10.03.2023) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

 

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι τυγχάνουν ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ, που επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 07-04-2023, ημέρα Παρασκευή προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το εγκεκριμένο διάγραμμα καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού στο οποία θα αποτυπώνεται η πρόσοψη της επιχείρησης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού (υπό μορφή πολυγώνου). Θα αναγράφεται επίσης το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του σε ΕΓΣΑ 87.

 

  • Συμβόλαιο αγοράς ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που στεγάζεται η επιχείρηση.

 

  • Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.

 

  • Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, χρήσεις.

 

  • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο (εκδίδεται από τον Δήμο).

 

  • Καταστατικό, σε περίπτωση εταιρείας, όπου φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

 

  • Πρόσφατες φωτογραφίες της πρόσοψης της επιχείρησης στην οποία θα αποτυπώνεται ταυτοχρόνως και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού με βέβαια χρονολογία.

 

  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα (με γνήσιο υπογραφής) που να βεβαιώνει ότι:
  1. στον προς παραχώρηση χώρο δεν υφίστανται παράνομα έργα και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 345 του Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
  2. δεν έχω καταλάβει τον προς παραχώρηση χώρο αιγιαλού και δεν θα τον καταλάβω μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

Προσοχή: Εξαιρούνται στην ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία οι επιχειρήσεις από το Beach Bar Περίσσας μέχρι το Santo Miramare Hotel στον Περίβολο Εμπορείου Θήρας, όπου απαιτείται η προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης με την ΕΤΑΔ ΑΕ πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών.

 

Σε περίπτωση που μέχρι την Παρασκευή 07-04-2023 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού είτε αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας ανάθεσης, ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στην Οικονομική Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά για την πρωτοκόλλησή τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση: akiniti@thira.gov.gr