Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαρές παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων στη Σαντορίνη

Καταγγελίες κατοίκων της Σαντορίνης, οδήγησαν στο πόρισμα της Ανεξάρτητη Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από ενδελεχή έρευνα στην οποία διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων .

 

Ποιες ήταν οι καταγγελίες

 

 • παράλειψη διακοπής λειτουργίας και τη μη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

 

 • παράλειψη δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και τελικού χώρου διάθεσης τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που έχει εγκατασταθεί στο νησί.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σύμφωνα με την ανακοίνωση, διερεύνησε το θεσμικό πλαίσιο, συμμετείχε σε συσκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, έκανε αυτοψία και αποστολή εγγράφων με ερωτήματα προς τη διοίκηση, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση του θέματος με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Ωστόσο όπως αναφέρεται , τα ζητήματα, δυστυχώς, υφίστανται ακόμα με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος .

 

Ποια είναι τα συμπεράσματα της έρευνας για την Σαντορίνη σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη

 

 • Δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στη νησί.
  α) η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
  β) η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ
  γ) όσα προβλέπονταν για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των έργων

 

 •  Το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό της εγκατάστασης και λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) και Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), ώστε να καταστεί δυνατή η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ.

 

 •  Η προτεινόμενη δεματοποίηση των αποβλήτων, κατά τις διαπιστώσεις της Αρχής, έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και συχνά επιβαρυντική για το περιβάλλον.

 

 • Αντίστοιχα, η επιλογή του μέτρου της κήρυξης μια περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ άλλης περιφερειακής ενότητας, τείνει να γίνει μόνιμη και να αποτελέσει μια στρεβλή μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

 • Δεν έχουν, ακόμα, παρακρατηθεί τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΔΕΕ για τους ενεργούς ΧΑΔΑ από τους Δήμους που όφειλαν να τους έχουν αποκαταστήσει, με αποτέλεσμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην έχει υποστεί τις οικονομικές συνέπειες που επιφέρει η μη διακοπή λειτουργίας της χωματερής.

 

 • Από τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών προκύπτει ότι δημιουργούνται οχληρές καταστάσεις για τους περιοίκους κατά τη λειτουργία του ΚΔΑΥ.

 

 • Καταστρατηγεί το σύνολο των σχεδιασμών και θεσμικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων η ανοχή απόρριψης του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων του ΚΔΑΥ, στον ΧΑΔΑ της νήσου.

 

 •  Η διάθεση του υπολείμματος στον ΧΑΔΑ της νήσου, κατά την άποψη της Αρχής, θέτει ζητήματα ως προς τη σύννομη λειτουργία του ΚΔΑΥ, δεδομένου ότι δεν τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

 

 •  Η έκταση της καλντέρας, αν και έχει χαρακτηρισθεί ως «Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους», δεν έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενο τοπίο με βάση τις διατάξεις του ν. 1650/86, ως ισχύει, ενώ κάτι τέτοιο είναι εφικτό δεδομένου ότι αποτελεί ηφαιστειακό γεώτοπο παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

 

 

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη