Πρόταση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων – “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το νέο σχέδιο νόμoυ “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” που βρίσκεται προς ψήφιση στη βουλή.

Δήμοι, εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητήρια από πολλές περιοχές της χώρας έχουν στείλει επιστολές, τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο και τον Πρωθυπουργό ζητώντας να επανεξετάσουν το νομοσχέδιο, που όπως επισημαίνουν η εφαρμογή του θα είναι εμπόδιο σε επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια.

«Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν απλοποιούν και δεν επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών».

«Το σχέδιο νόμου, κατά την άποψη των ειδικών αλλά και την δική μας, κινείται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη ζητούμενη, εντείνοντας το ήδη υπαρκτό πρόβλημα και οδηγώντας τον αρχιτεκτονικό μας πλούτο προς την καταστροφή, αφού μεγάλο μέρος του βρίσκεται σε οριακό σημείο» επισημαίνει στην επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό το Επιμελητήριο Κυκλάδων .

Στην επιστολή αναφέρεται ενδεικτικά «ότι σημαντικό μέρος του νεοκλασικού αρχιτεκτονικού κεφαλαίου της Ερμούπολης – όπως και άλλων περιοχών της χώρας με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον – βρίσκεται υπό κατάρρευση, αφού οι αδικαιολόγητα χρονοβόρες διαδικασίες έχουν αποθαρρύνει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να αποθαρρύνουν κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή ή επενδυτή».

«… οι διατάξεις που θα προωθεί το σχέδιο νόμου θα πρέπει να απλοποιούν και να επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, με ενίσχυση του ρόλου των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης, στο πνεύμα του νόμου 4030/2011 (άρθρο 22) που προέβλεπε τα διευρυμένα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής με ρόλο διευρυμένου γνωμοδοτικού οργάνου μιας στάσης, με συμμετοχή και εκπροσώπων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.» τονίζεται στην επιστολή .

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καταθέτει πρόταση τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο και στον Πρωθυπουργό για την τροποποίηση του νέου σχεδίου Νόμου.

 

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

 

 •  Να αφαιρεθούν στο σύνολο τους οι εμβόλιμες προσθήκες στο άρθρο 32 παρ. 2 και στο
  άρθρο 46 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ ως αναφέρθηκε ήδη.
  Β. Το άρθρο 46 του Σχ. Νόμου να τροποποιηθεί ως κάτωθι :
  Αντικαθίστανται τα πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και
  διαμορφώνονται ως εξής:
  «1. Με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6)
  μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται ένα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
  (Σ.Α.) ή και περισσότερα, εάν υπάρχει σχετική ανάγκη, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Κατ’
  εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν
  πρότασης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος να μην
  συγκροτείται Σ.Α. σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται με απόφαση του
  αρμόδιου διοικητικού οργάνου, Σ.Α. με αρμοδιότητα σε περισσότερες της μίας
  περιφερειακές ενότητες. Στην περίπτωση κηρυγμένων και οριοθετημένων χώρων και τόπων
  ή για διατηρητέα μνημεία και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών σύμφωνα με το Ν.3028/2002, η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αντικαθιστά τη γνώμη του Συμβουλίου
  που προβλέπει ο Ν.3028/2002 και επέχει θέση έγκρισης εν αναφορά προς τις διατάξεις του
  ίδιου νόμου.
  Το Σ.Α. είναι αρμόδιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών
  στις εξής περιπτώσεις: . . .»

 

 •  Οι περιπτώσεις α, ε & ιβ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4495/2017 (Α’ 167) να
  παραμείνουν ως έχουν.

 

 •  Τροποποιείται το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4495/2017, που αφορά στη σύνθεση των
  Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, με την προσθήκη, μετά την περίπτωση δ, νέας περίπτωσης ε,
  ως εξής:
  «1. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι επταμελή και αποτελούνται από:
  α) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου
  Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια
  ιδιότητα, ως Πρόεδρος του Σ.Α. μπορεί να οριστεί υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας ή
  άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.
  β) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), με τον
  αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια ιδιότητα, μπορεί να οριστεί
  υπάλληλος δήμου της οικείας περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου
  δημόσιου τομέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.
  γ) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον
  Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση
  Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.), ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
  δ) Δύο (2) αρχιτέκτονες μηχανικούς, που υποδεικνύονται από το Τ.Ε.Ε. με τους
  αναπληρωτές τους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
  ε) Στην περίπτωση κηρυγμένων και οριοθετημένων χώρων και τόπων ή για διατηρητέα
  μνημεία και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών σύμφωνα με το Ν.3028/2002, δύο (2)
  αρχιτέκτονες μηχανικούς, που υποδεικνύονται από το ΥΠΠΟΑ με τους αναπληρωτές τους».

 

 •  Οι δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και δίνουν τις προαπαιτούμενες για την έκδοση της άδειας εγκρίσεις, όπως η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Δασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e-adeies και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

 • Να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28. Οι προτεινόμενες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στα μικρής έκτασης καθώς σπανίως συναντώνται γήπεδα που πληρούν τις προυποθέσεις των προτεινόμενων διατάξεων. Η ασυνέχεια της νομοθεσίας μπορεί να δημιουργήσει αφετηρία πολλών ένδικων διεκδικήσεων, καθώς ιδιοκτήτες οι οποίοι επένδυσαν χρήματα υπό ένα ορισμένο νομικό καθεστώς, εάν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να οικοδομήσουν εντός του διαστήματος προσαρμογής, είναι αναγκασμένοι είτε να σπεύσουν προς πώληση της ιδιοκτησίας τους σε χαμηλή τιμή, είτε – στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή ή πώλησή της – να έρθουν αντιμέτωποι με την απαξίωσή της και στην περίπτωση αυτή να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

Προτείνουμε αυτές τις τροποποιήσεις, πιστεύοντας ότι α) θα επιλύσουν σε μεγάλο βαθμό το μέγιστο θέμα της γραφειοκρατίας με τη λειτουργία του διευρυμένου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, ως γνωμοδοτικού οργάνου μιας στάσης, το οποίο θα διασφαλίζει αποτελεσματικά τον έλεγχο των κατασκευών σε συνάφεια με τον χαρακτήρα των περιοχών και θα διαφυλάξει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά και β) θα αποτρέψουν την απαξίωση περιουσιών χιλιάδων ιδιοκτητών και την ενδεχόμενη εμπλοκή του Ελληνικού Δημοσίου σε χιλιάδες ένδικες διεκδικήσεις, επισημαίνεται στην πρόταση του Επιμελητηρίου.

 

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων._ΕΚΣΥΓΧΡ. ΧΩΡΟΤΑΞ._ΠΟΛΕΟΔΟΜ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ