Πρόσληψη Πολιτικού μηχανικού και Τοπογράφου για 12 μήνες από τον Δήμο Θήρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού και ενός(1) Τοπογράφου Μηχανικού με 12μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου εξέδωσε ο Δήμος Θήρας.

Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη αναγκών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας πρανών καλδέρας Ν. Θήρας – Καταγραφή & αντιμετώπιση κινδύνων – Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων»

Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Θήρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι: από 08 Οκτωβρίου έως και 19 Οκτωβρίου 2020.

 

Ποια είναι η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4

 

Πως θα υποβάλλεται την αίτηση

 

  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko@thira.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής  που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

  • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Θήρας στην διεύθυνση:

Δήμος Θήρας, Φηρά Θήρας Τ.Κ 84700, προς το  Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κου Κωνστ. Παπαγεωργόπουλου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286360157).

Εμπρόθεσμες  κρίνονται οι αιτήσεις με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή  με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Που θα βρείτε τα έντυπα των αιτήσεων

 

 α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας www.thira.gov.gr

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ,  www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση , www.kep.gov.gr , απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019» θα βρείτε στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θήρας, στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να βρείτε στο thira.gov.gr