Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίηση προσόντων, για 285 εργαζόμενους, στα νησιά των Κυκλάδων

Την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος στην εργασία, έχει ως στόχο η απόφαση της ένταξης των προγραμμάτων κατάρτισης στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, μέσω δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης» της Περιφέρειας.

Το έργο, θα δώσει τη δυνατότητα σε 285 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες και θα κατανεμηθεί ισόρροπα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

Στόχος είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, η βελτίωση της παραγωγικότητάς, η προσαρμογή στις σημερινές αναπτυξιακές προοπτικές και τις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα για την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελουμένων, και πιστοποίηση προσόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 600.000ευρώ.

Oι ενέργειες του έργου αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλματα που εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΝΑ (RIS3):

 

  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing

 

  • Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου

 

  • Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

 

  • Υπάλληλος Υποδοχής/ εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας

 

  • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

 

  • Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

 

  • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι 150 ώρες.

Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας οι οποίοι επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις στον τομέα τους ή σε κάποιον άλλο που παρουσιάζει καλύτερες προοπτικές.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1 Φεβρουαρίου  και λήγει στις  η 31 Δεκεμβρίου το 2023.

 

Η Πράξη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων.