Προεδρικό διάταγμα για την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού

Σε νομοθετική ρύθμιση με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού.

Σε συνέχεια των συναντήσεων με εκπροσώπους του κλάδου των τουριστικών συνοδών το Υπουργείο Τουρισμού προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να ασκεί νόμιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Νομοθετούνται πέρα από τους όρους και κυρώσεις για όσους ασκούν το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού αλλά και για τα τουριστικά γραφεία αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που νομοθετούνται.

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

 

  • Ρυθμίζει το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού, των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεών του.

 

  • Νομοθετεί επαγγελματική εξειδίκευση, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες με καθορισμένη ποιότητα και προδιαγραφές.

 

  • Ορίζει την περιγραφή του έργου και των καθηκόντων του τουριστικού συνοδού ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στην τουριστική αγορά μεταξύ του έργου αυτού και του έργου του ξεναγού.

 

  • Χορήγηση «άδειας» (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων) από το Υπουργείο Τουρισμού για τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης προσώπων που επί μακρόν ασκούν το επάγγελμα και διαθέτουν επαγγελματική πείρα στο εν λόγω πεδίο.

 

  • Θεσπίζει κυρώσεις, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα παρανόμως, όσο και για τα τουριστικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες τουριστικού συνοδού με πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.