ΠΝΑ: Ολοκληρώθηκε η Α φάση των διεθνών διαγωνισμών για την διαχείριση των απορριμμάτων σε Ρόδο και Θήρα

Ολοκληρώθηκε η Α φάση των διεθνών διαγωνισμών για τα ΟΣΔΑ Ρόδου και Θήρας

Την ολοκλήρωση της Α φάσης των διεθνών διαγωνισμών για τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσων Ρόδου και Θήρας στο κλείσιμο του 2023 για τον ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για δύο περιβαλλοντικά έργα που αφορούν τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων των Νησιών της Ρόδου και της Θήρας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑ στην τελευταία συνεδρίαση για το έτος 2023 ενέκρινε τα δύο Πρακτικά Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης Διεθνών Διαγωνισμών οι οποίοι υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Σ.Δ.Ι.Τ,  για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Του Ολοκληρωμένου Σύστηματος  Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου και του  Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας.

Ποιο είναι το αντικείμενο των δύο έργων

Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων του Δήμου Ρόδου και Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων.

Σκοπός της Α’ Φάσης ήταν η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν, αφενός την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και, αφετέρου, την απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα καθώς και την Καταλληλότητα για την Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης.

 

Τι περιλαμβάνουν τα έργα ανά νησί

 

Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου

 

1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Βόρειας Ρόδου η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  •      Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας Ρόδου(δημιουργία λεκάνης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκειας ζωής τα 20 έτη).
  •     Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και Ιλύος (Μ.Ε.Α.-Μ.Α.Α).
  •     Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.

2. Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:

  •   Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Δυτική Ρόδο.
  •     Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Νότια Ρόδο με πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποδομήσιμων.

3. Εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου

4. Μονάδα επεξεργασίας / κομποστοποίησης της Ιλύος που προέρχεται από την Ε.Ε.Λ. της πόλης της Ρόδου.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι ένα εκ των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών έργων της Ρόδου, η υλοποίηση του οποίου δρομολογείται από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό να δοθεί αποτελεσματική, οριστική και σε βάθος χρόνου λύση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων, με βάση το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας

 

1. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.-Μ.Α.Α) που περιλαμβάνει:

  •        Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
  •      Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής

2. Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.

3. Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που βάζει τέλος σε μια συζήτηση πολλών ετών και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σαντορίνη, την αλλαγή σελίδας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον του νησιού, την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή του, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.