Η προστασία της παραλίας του Καμαρίου Σαντορίνης από την Κλιματική Αλλαγή

Τα φαινόμενα διάβρωσης της παραλίας του Καμαρίου στη Σαντορίνη από την Κλιματική Αλλαγή έρχεται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Θήρας με το νέο έργο «Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας» προκηρύσσοντας δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό .

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 132.533,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στις 14:00 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου στις 11:00. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι 7 μήνες από την δημοπράτηση.

 

Φαινόμενα διάβρωσης απειλούν τις δραστηριότητες αλλά και τις υποδομές στην Νότιο- Ανατολική Σαντορίνη

 

Τα προβλήματα διάβρωσης μελετήθηκαν για 1 χρόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erabeach, εταίροι του οποίου ήταν το τμήμα επιστημών της θάλασσας της σχολής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Δήμος Θήρας, και τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν ήδη δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών αλλά και από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Erabeach, οι παράκτιες Νοτιο- Ανατολικές περιοχές της Σαντορίνης εμφανίζουν φαινόμενα διάβρωσης, που απειλούν τις δραστηριότητες αλλά και τις υποδομές στις περιοχές αυτές.

Στο πλαίσιο του  προγράμματος της Erabeach αναφέρεται ότι,  με βάση τις  μελλοντικές προβλέψεις για την  άνοδο της θαλλάσσιας στάθμης  αναμένεται να σημειωθεί στις παραλίες του νησιού μείωση σε ποσοστά μεταξύ 20-50% του μέγιστου πλάτους τους.

Πηγή:erabeach.aegean.gr

 

Η παράκτια ζώνη της νοτιο-ανατολικής Σαντορίνης αποτελεί μια μεγάλης οικονομικής αξίας περιοχή λόγω της ύπαρξης τουριστικών παραλιών (Καμάρι, Περίσσα), της έντονης οικιστικής/τουριστικής ανάπτυξης και της ύπαρξης του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας.

 

Η παραλία του Καμαρίου είναι από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Σαντορίνης και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διάβρωσης κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και σημαντική μεταβλητότητα της θέσης της ακτογραμμής.

 

Κατά τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε μεταξύ άλλων η μορφολογική σύσταση του πυθμένα, η τοπο-βαθυμετρία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παράκτιων έργων που απαντώνται κατά μήκος της παραλίας.

Πηγή:erabeach.aegean.gr

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα του έργου, οι παραλίες αποτελούν τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του Αιγαίου Αρχιπελάγους, η οικονομική ανάπτυξη του οποίου βασίζεται κυρίως στο μοντέλο του 3S (Sea-Sun-Sand) τουρισμού.

 

Χαρακτηρίζονται ωστόσο από αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης, λόγω των καταγραμμένων/ προβλεπόμενων αλλαγών της μέσης θαλάσσιας στάθμης και της εντατικοποίησης των ακραίων καιρικών φαινομένων.

 

Το πρόβλημα έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα και σχετικά διεθνή/ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία είναι ήδη σε ισχύ . Για παράδειγμα το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση και η Οδηγία για το Κίνδυνο Πλημμύρας.

 

Το έργο που θα υλοποιηθεί

 

Αντικείμενο του έργου είναι η οριστική μελέτη προστασίας της παραλίας του Καμαρίου και στη συνέχεια η κατασκευή του, το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

Ο σκοπός του έργου

 

 • Να προστατευτεί η παραλία από τη διάβρωση και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

 

 • Θα συμβάλλει στη διατήρηση και αύξηση του τουριστικού ρεύματος του νησιού, που αποτελεί από έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αλλά και παγκοσμίως.

 

Τι προβλέπεται για το Καμάρι

 

Για την παραλία Καμαρίου που έχει μήκος 1.7 km με μέγιστο πλάτος ~50m, προβλέπεται:

 

Να εφαρμοστεί η μέθοδος της τεχνητής αναπλήρωσης με συνοδευτικά έργα – κατασκευή κυματοθραυστών χαμηλής στέψης, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του προστιθέμενου υλικού.

 

α) Τοποθέτηση αμμώδους υλικού αναπλήρωσης σε μήκος 620 m

 

β) Κατασκευή 4 ύφαλων κυματοθραυστών σε βάθος 4-5 m, μήκους 80 m, με απόσταση μεταξύ τους 50 m και σε απόσταση 50 m από την ακτή.

 

 

Η προμελέτη για την προστασία της παραλίας του Καμαρίου νήσου Θήρας εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης “Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου (Erabeach)” του Προγράμματος «GR02 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014».

 

Στα πλαίσια της πράξης αυτής μελετήθηκαν παραλίες έξι νησιών, ανάμεσα στις οποίες και η παραλία του Καμαρίου.

Τι περιλαμβάνει η προμελέτη

 

 • Πρακτικά συναντήσεων
 • Τεχνική έκθεση προόδου στο μέσο του έργου
 •  Πρωτόκολλο λειτουργίας ιστοσελίδας
 •  Σύνθεση Αποτελεσμάτων
 •  Τελική επιλογή πιλοτικών παραλιών
 •  Δράσεις δημοσιότητας
 •  Ιστορικές τάσεις διάβρωσης των επιλεγμένων παραλιών μελέτης
 •  Εργασίες πεδίου
 •  Πρόγνωση κινδύνου διάβρωσης των επιλεγμένων παραλιών μελέτης κάτω από σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης
 •  Χερσαίες ιζηματοπαροχές και παραλιακό ιζηματικό ισοζύγιο
 •  Τεχνική έκθεση σχεδιασμού/κοστολόγησης έργων ήπιων μεθόδων παραλιακής αναπλήρωσης
 •  Σχεδιασμός και κοστολόγηση σκληρών μέτρων προστασίας στις επιλεγμένες
  παραλίες μελέτης
 •  Μεθοδολογία ανάλυσης κόστους –οφέλους προσαρμοστικών μέτρων
  παραλιακής διάβρωσης κάτω από Κλιματική Αλλαγή ( Strategies for adaptation to increased risk of erosion on Santorini beaches)
 •  Διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπισης / αναστροφής της διάβρωσης των επιλεγμένων παραλιών μελέτης
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης της διάβρωσης νησιωτικών παραλίων κάτω από συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής
 • Ακτομηχανική διερεύνηση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην παραλία Καμαρίου Σαντορίνης
 •  Βυθομετρική-Τοπογραφική και Μορφοδυναμική έρευνα στην παραλία Καμαρίου ν.Θήρας

 

Τι ζητείται απ’ τον ανάδοχο

 

α) Μελέτες λιμενικών έργων

β) Τοπογραφικές Μελέτες

γ) Περιβαλλοντικές Μελέτες

δ) Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.thira.gr

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β)