Γιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες αναζητά το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Γιατρούς με δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους για 12 μήνες, αναζητά η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για συνεργασία το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

 

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες που αναφέρονται στην πρόσκληση αφορούν :

1 Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής

2 Νεφρολόγους

Η συνεργασία αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας για 272 ώρες το μήνα με μηνιαία μικτή αμοιβή 4270€.

• Ειδικά για τον ιατρό Παθολόγο ή Γενικής ιατρικής θα συνεκτιμηθεί επιπρόσθετα η εμπειρία και γνώση στην επείγουσα Ιατρική ΤΕΠ , διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας .

H πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιότητας άνοιξε στις 20 Ιανουρίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 1 Φεβρουαρίου στις 14:00.

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 20/01/2021 έως και 01/02/2021, ώρα 14.00 με τους εξής τρόπους:

  •  να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr@santorini-hospital.gr

 

  • να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας
    ταχυμεταφορών.

 

  • να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο
    Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο
    φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΘΗΡΑ, Τ.Κ. 84700
ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΥ
ΑΠΟ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….

 

 

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

 

α) η ημερομηνία σφραγίδας
των ΕΛΤΑ

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς

γ) η ημερομηνία και ώρα
υποβολής αυτοπροσώπως

δ) η ημερομηνία και ώρα παραλαβής του email από το HR.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των Ιατρών των οποίων οι αιτήσεις
σε περίπτωση φυσικής αποστολής, θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι
2/2/2021, ώρα 12.00. Αιτήσεις που θα ληφθούν/υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν
υπόψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Γ.Ν.Θήρας καθημερινά 08.00-14.00 στο τηλέφωνο 22860 – 35466
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία διενέργειας των συνεντεύξεων αναλόγως της ειδικότητας, ενώ η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε προσωπική επικοινωνία.

 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ