Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

Ανασχεδιάστηκε το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», του ΟΑΕΔ το οποίο είχε καλύψει 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις .

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση για 12 μήνες, με δέσμευση 3 μηνών, με το ποσό της επιχορήγησης να κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, να επεκταθεί η διάρκεια κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης να κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €.

 

Ποιες αλλαγές εγκρίθηκαν από τον ΟΑΕΔ

 

  • Το 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες

 

  • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

 

  •  Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1 /1/2012 έως 6 /8/ 2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020.

 

  •  Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

 

  •  ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

 

Ποιοι είναι δικαιούχοι

 

Εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν ς τις προϋποθέσεις:

  •  έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020

 

  •  δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

 

  •  δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης

 

  • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

 

«ο ΟΑΕΔ αφουγκράζεται τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στέκεται δίπλα σε όσους επιχειρηματίες επλήγησαν από την πανδημία. Με γνώμονα τη στήριξη των ανέργων πρώην επιχειρηματιών, αναμορφώσαμε το πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και προσαρμόσαμε τις δράσεις μας ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας. Μέσω της επέκτασης και ευελιξίας του προγράμματος, στοχεύουμε στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας», δήλωσε ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

 

Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.