Αύξηση 70% της αστεγίας στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια

Ζητείται ανάληψη δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εξάλειψη του φαινομένου στην ΕΕ έως το 2030.

 

Την επισφαλή κατάσταση διαβίωσης περισσότερων από 700.000 ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης κάθε βράδυ στην Ευρώπη υπογραμμίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η αστεγία σημείωσε αύξηση κατά 70% στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητάει την ανάληψη ισχυρότερης δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εξάλειψη του φαινομένου στην ΕΕ έως το 2030.

 

Που οφείλεται η μαζική αύξηση της αστεγίας σύμφωνα με την Επιτροπή αναφορών

 

Η μαζική αύξηση της αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλεται στο υψηλότερο κόστος στέγασης, στις οικονομικές κρίσεις, στη μειωμένη κοινωνική προστασία και στις ανεπαρκείς πολιτικές.

 

Πόσο προσιτή είναι η στέγαση στην ΕΕ και πως επηρεάζεται από την κρίση Covid-19

 

Οι εκθέσεις δείχνουν ότι η οικονομική ύφεση και η απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος στέγασης και τον αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη.

Η στεγαστική πολιτική δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της ΕΕ, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τις συνθήκες στέγασης μέσω κανονισμών (π.χ. κανόνων για κρατικές ενισχύσεις, τη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού) και μέτρων, ιδίως μέσω συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών.

 

Επιπρόσθετα μέτρα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, για να δοθεί τέλος στην αστεγία να βελτιώσει την παρακολούθηση, να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους.

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν την αρχή «Housing First», η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της έλλειψης στέγης με τη θέσπιση σχεδίων δράσης και καινοτόμων προσεγγίσεων που βασίζονται στην αρχή ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

 

Ποιές συστάσεις περιλαμβάνει προς τα κράτη μέλη το κείμενο που ψηφίστηκε

 

  • Ανάληψη ευθύνης για την αντιμετώπιση της αστεγίας μέσω της πρόληψης και της έγκαιρη παρέμβασης

 

  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών

 

  • Αποποινικοποίηση της αστεγίας

 

  • Παροχή ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες

 

  • Υποστήριξη της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένων μέτρων, κατάρτισης και στοχοθετημένων προγραμμάτων

 

  • Βελτίωση των μέτρων για τη συλλογή σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων που θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της έκτασης του φαινομένου των αστέγων

 

  • Παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σε ΜΚΟ και στήριξη των τοπικών αρχών για τη διασφάλιση ασφαλών χώρων για τους άστεγους και την πρόληψη των εξώσεων, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

 

  • Υλοποίηση μακροπρόθεσμων εθνικών στρατηγικών για την εξάλειψη της αστεγίας, βασισμένων σε στεγαστικές και κοινωνικές πολιτικές

 

  • Παροχή συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ως προσωρινές λύσεις

 

  • Προώθηση δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση της ενεργούς ένταξης

 

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027) και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για τα νοικοκυριά ανέργων.