Απουσίες, ποινές και υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση εξ αποστάσεως για τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που τελούν υπό κατάληψη εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ σήμερα :

Tι προβλέπει

 

  • Αποφασίστηκε στις περιπτώσεις που χάνονται διδακτικές ώρες όπως στην περίπτωση των καταλήψεων υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές και τους καθηγητές. Την ευθύνη για την τήρηση της απόφασης την έχει ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

 

  • Απαγορεύεται στους μαθητές, που εμποδίζουν μερικώς ή ολικώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,να συμμετέχουν σε αυτή και παίρνουν απουσία ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 

  • Οι απουσίες καταγράφονται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του και η καταγραφή τους είναι στην ευθύνη του καθηγητή.

 

  • Συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης που είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.

 

  • Για τον έλεγχο των απουσιών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρείται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Το Βιβλίο Φοίτησης θα τηρείτε ηλεκτρονικά και θα ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων σε καθηγητή/τρια.

 

  • Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να καταγράφουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που διδάξανε καθημερινά.

 

Η απόφαση

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020
κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882)
ως εξής:

1. Το «Άρθρο μόνο» αναριθμείται σε «Άρθρο 1».
2. Προστίθενται άρθρο 2 και άρθρο 3 ως εξής:

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος,το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/τριες. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες.

2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.

2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.