Αποφασίστηκε το Πρόγραμμα δράσεων αναβάθμισης για την Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου

Αποφασίστηκε η ένταξη, δράσεων αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης « ΠΑΑ 2014 – 2020».

 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης , διατήρησης- διαχείρισης και αποκατάστασης στοιχείων της βιοποικιλότητας του νησιού. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω του σχεδιασμού και της παραγωγής ενός ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος και δράσεων προστασίας της χλωρίδας.

 

Έρχεται ως συνέχεια της πρωτοβουλίας του WWF Ελλάς το 2013, για τη δημιουργία μιας νέας πρότυπης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής γύρω από το νησί της Γυάρου. Με στόχο να λειτουργεί αποτελεσματικά, προς όφελος τόσο των ανθρώπων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Την απόφαση για το έργο  «Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου»,  έλαβε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος . Έντάσσεται στο πρόγραμμα “ΠΠΑ 2014- 2020” , έχει προϋπολογισμό και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 179.924 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Σημειώνεται ότι από το 2011 η Γυάρος εντάχθηκε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Τον Ιούλιο του 2019 θεσμοθετήθηκε η νέα πρότυπη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στη Γυάρο, με σκοπό την υλοποίηση μέτρων και δράσεων που θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον φυσικό του πλούτο και θα στηρίζουν την ήπια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

Τι αφορά το έργο

 

  • Τεχνικό και θεματικόσχεδιασμό διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος

 

  • Σχεδιασμό, συλλογή,  οργάνωση και  επεξεργασία υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος και διατύπωση σχετικής γραφιστικής προσέγγισης/ γραφιστικής λύσης

 

  • Κατασκευή και εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημερωτικής σήμανσης

 

  • Ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets), βασισμένου στην τεχνολογία Bluetooth Low Energy (BLE)

 

  • Δημιουργία ψηφιακών/ διαδικτυακών υποδομών ενημέρωσης (portal ενημέρωσης, εικονική ξενάγηση)

 

  • Προσαρμογή του υλικού ενημέρωσης για την προσβασιμότητά του από άτομα με αναπηρία

 

  • Εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση και αποκατάσταση της χλωρίδας και η υλοποίηση σχετικών δράσεων παρακολούθησης και προστασίας

 

Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου» εντάσσεται στην Υποδράση 19.2.4.5 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.
Δικαιούχος του έργου είναι η WWF Ελλάς.