5 εκατομμύρια ευρώ στην Εστίαση από το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ»

Αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του τομέα της εστίασης θα διατεθούν τα επιπλέον 5 εκατ. Ευρώ που προστέθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ» για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επικυρώνοντας την  απόφαση του, υπέγραψε την τροποποίηση της πρόσκλησης, αναφορικά με την υποβολή προτάσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020.

 

Τι ορίζει η τροποποίηση

Γίνεται ρητή αναφορά στη τέταρτη (Δ) κατηγορία των δικαιούχων του προγράμματος, όπου μεταφέρονται όλοι οι ΚΑΔ της εστίασης, οι οποίοι θα μοιραστούν εγγυημένο κεφάλαιο 5.000.000 ευρώ.

Ανάλογη απόφαση είχε ληφθεί και με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, στις οποίες, διατέθηκε το 50% του αρχικού κεφαλαίου των 30.000.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πανελλαδικά  έλαβε απόφαση στοχευμένης διάθεσης του κεφαλαίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των δικαιούχων.

• Α κατηγορία   (Δευτερογενής τομέας – Χονδρικό εμπόριο): 9% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

• Β κατηγορία  (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες): 34% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

• Γ κατηγορία (Τριτογενής Τομέας – Εμπόριο): 43% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

• Δ κατηγορία (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) : 14% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 2 Δεκεμβρίου του 2020 στις 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019 όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

H υποβολή δικαιολογητικών, οι προθεσμίες , όπως και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παραμένουν αμετάβλητα.

 

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 2.000 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000. ευρώ ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων των δικαιούχων, ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Που απευθύνεστε για πληροφορίες

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο:

e-mail: notioaigaio@mou.gr – τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου

ΕΛΑΝΕΤ
e-mail : southaegean-covid@elanet.gr – τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιο στέλεχος Μαρία Πουρναρά.

 

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.